iShare

iShare ni igisata kirekurira abanywanyi ba Lumitel kurungikira amahera abandi banywanyi.

Uko igisata gikora

Kugira murungike, musabwe gufyonda *130*inomero ya Lumitel*amahera#

Igiciro

Iki gisata nta mahera kirihishwa kubanywanyi ba Lumitel bose

Kugira ukoreshe ico gisata

  • Utegerezwa kuba urumunywanyi wa Lumitel gusa
  • Amahera arungikwa ategerezwa kuba arwizwa ni 10 kandi
  • Umunywanyi ashobora kurungika guhera kumafranga 20Kumunsi gushika kuri 20.000Fbu k’umunsi