Film

Film ni igisata gifasha abanywanyi ba Lumitel kuraba ama film mashasha nay' agezweho mumice itandukanye kuri smartphone zabo kumafranga 50 kumusi 

Ibisabwa kugira ukoreshe ico gisata

Ntama MB agenda mugihe muriko murakoresha umutekero wo kumusi

Igiciro

Umutekero

Igiciro

Ja kuri

Umutekero wo kumunsi

50Fbu kumunsi akaza arisubizamwo buri munsi

http://film.bi

Murashobora gukoresha kandi ico gisata mukoresheje MB zisanzwe canke ama inite mugihe mutashizemwo uyo mutekero.

Uko igisata gikora

Kugira urabe ireresi, andika http://film.bi hama uheze uhitemwo ireresi mu mareresi menshi dusanzwe dufise.