Akadiho

Akadiho n'igisata kirekurira abanywanyi ba Lumitel gushiramwa ururirimbo mukibanza cagakengeri gasanzwe kavuga mugihe baguhamagaye.

Uko igisata gikora

How to use Akadiho

Kugira umenye ibijanye n’igisata c’akadiho fyonda *800# Hama uhitemwo 1


♦ Gushiramwo indirimbo y’ Akadiho fyonda:
Ushaka gukorsha igisata c’ Akadiho kurikiza ibi bikwirikira:
- Fyonda *800*10*Code# gushiramwo indirimbo
- Hamagara 810 hama ufyonde 4 kugira ucagure indirimbo iriko iravuga nk’ Akadiho.

- Ja muri musicbox uhitemwo indirimbo y’ Akadiho.


♦ Kugira uronke code y’indirimbo y’ Akadiho:
- Andika TOP canke NEW hama urungike ubutumwa bwa SMS kuri 810

- Fyonda *800*1# uhitemwo 3, hama ikigabane ushaka

- Muri musicbox.bi, indirimbo yose iafise code y’ Akadiho yayo

 

♦ Kurungika akaganuke k’akadiho:

- Fyonda *800*1# ucagure 2

- Fyonda *800*11*Code*No.#


♦ Gukuramwo indirimbo y’ Akadiho:
- Fyonda *800*12*Code# 

- Fyonda *800*1# Hitamwo 7 shiramwo code yindirimbo ushaka gufuta.

 

♦ Kumenya indirimbo z’akadiho:

-Andika All uce uyirungika kuri 810

- Fyonda *800*15#


♦ Kwiyandikisha  Special Akadiho
Ushizemwo umutekero Special w’Akadiho, abanywanyi baca baronka indirimbo 3 z’ Akadiho. Indirimbo zizoza zirahinduka kundwi kundwi. Gushiramwo Special Akadiho fyonda *800*13#
Special Akadiho ica ivamwo ushizemwo umutekero usanzwe  canke ufyonze *800*19#

Igiciro

Gushiramwo umutekero usanzwe, bisaba amafranga 10Fbu kumunsi. Iyo wiyandikishije rimwe umutekero uca wisubizamwo burimunsi.

Gushiramwo umutekero udasanzwe, bisaba 10Fbu Kukwezi. Iyo wiyandikishije rimwe umutekero uca wisubizamwo burikwezi ugaca uronka SMS yokubikumenyesha.