Freetalk

Freetalk ni akarusho ka Lumitel kabafasha guhamagara ku giciro cambere ciza kizimbutse kw’isoko. Akarusho Freetalk karaborohereza mu kuronka  iminota, mukoresheje amafaranga mufise mu terefone.

Akarusho Lumitel Freetalk, Yaga UMWANYA MUNINI,Riha MAKE.

Ibiyiranga

  • Uburusho bwinshi butandukanye bubugururira ama bonus menshi
  • Biroroshe kw’iyandikisha
  • Wiyandikisha incuro ushatse ku munsi.

Ibiciro

Ni muze muronke uturusho twa FREETALK na Lumitel ku biciro vyiza cane, muronke n’ama bonus mu guhamagara no mu kurungika ubutumwa.

Akarusho:

Igiciro (Fbu)

Ico uronka

Ikiringo

Muramenya

198

113 Sec

Isaha 1

Kuri Lumitel

249

129 Sec

Umusi 1

349

199 Sec

499

285 Sec

799

456 Sec

999

570 Sec

999

500 Sec

Imisi 3

 

1499

800 Sec

1999

1100 Sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kugura  akarusho: fyonda* 140 # OK 1 hama utore akarusha wipfuza

 

Ukungene bikora:

  • Kuraba umutekero musigaranye: *140# OK 3

Menya Neza

  • Nta rugero ruhari mu kugura imitekero mwipfuza
  • Amafaranga arihishwa ku mutekero mukuru
  • Imitekero ya Bonus ya internet irateranywa ikangana umwanya n’umutekero wa nyuma waguzwe.Iyo imitekero itandukanye iguzwe, Bonus n’umwanya imara bngana n’umutekero wa nyuma waguzwe.  

Ako karusho karashobora guhinduka umwanya wose mutarinze kubimenyeshwa