FREESMS

Murakunda kurungika ama SMS? shiramwo FREESMS hama urungike ama SMS menshi kugiciro kiri hasi

Ukungene bikora:

Kugura  akarusho: fyonda* 140 # OK hama utore akarusha wipfuza

Ibiciro

IBICIRO (Fbu)

AMA SMS

IKIRINGO

Note

300

30

Iminsi 7

kuri Lumitel

500

50

Iminsi 30

800

100

1050

150

1200

200

1250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBICIRO VY'UMUTEKERO FREESMS WABANYESHURE:

IBICIRO (Fbu)

AMA SMS

IKIRINGO

Note

200

30

Iminsi 7

Uyu mutekero ukora kuri Lumitel gusa

500

60

Iminsi 30

 

 

 

 

 

 

Menya Neza

  • Nta rugero ruhari mu kugura imitekero mwipfuza
  • Amafaranga arihishwa ku mutekero mukuru
  • Imitekero ya Bonus ya internet irateranywa ikangana umwanya n’umutekero wa nyuma waguzwe.Iyo imitekero itandukanye iguzwe, Bonus n’umwanya imara bngana n’umutekero wa nyuma waguzwe.  
  • Ako karusho karashobora guhinduka umwanya uwariwo wose mutarinze kubimenyeshwa