Family number

Family number ni igisata gifasha abanwanyi bose ba Lumitel guhamagara abagenzi n’incuti kuri 1fbu/Sec.

Uko igisata Gikora

1.   Kugira mushiremwo inumero mu rutonde rw’inomero mukuze guhamagara, mufyonda *140# hama mugahitamwo 5

Igiciro:

Ico gisata ni kubuntu kubanywanyi bose ba Lumitel

Kugira ukoreshe ico gisata:

Abanywanyi bose barashobora gukoresha ico gisata, Family Number

Umunwanyi wese arekuriwe guhitamwo inumero imwe (Inumero ya terefone ngendanwa canke inumero ya Agafixe)

Amanumero yemewe kuja murutonde rw’inomero mukuze guhamagara twita Family Number, ni amanumero yanditswe kandi yatanguye gukora kuva kw’itariki 20 Ndamukiza 2016.

Umunwanyi yifuza guhindura inumero mu rutonde rwiwe, ariha: 10.000Fbu.