Internet 3G

Internet ya 3G ni igisata kibafasha kuronka ubuhinga bwa Internet mwi karata SIM ya Lumitel kuri terefone, tablette, n’ibindi
Vyuma. Umuhora wa Lumitel ukwiye igihugu cose, ukaba ukoresha ubuhinga bugezweho bwa Fibre Optique, bukabatuma
Kuja kuri facebook, mugasoma, mukanarungika mails ku muvuduko munini caane no ku giciro ciza cane.
Ni munezerwe na Internet 3G y’ukuri!

Ni munezerwe na Internet 3G y’ukuri!

Ibiyiranga

 • Kumviriza umuziki, kuja kuri facebook, email n’ibindi vyinshi cane guhera ku mahera 300 ku munsi gusa.
 • kuryoherwa n’umuhora wa internet mu buhinga 3G bunyaruka cane, bugakoresha fibre optique, mubisanga Lumitel gusa.
 • Uburusho bwinshi cane kugira muronke ivyo mwipfuza
 • Kumviriza urukurikirane rw’imiziki myinshi mu Burundi  kubuntu, hamwe nama Bonus ya MB, muri Lumitel gusa

Ibiciro

Igiciro (Fbu)

Ivyo uronka (MB)

Ikiringo (iminsi)

300

60

1

500

100

1,000

200

1,000

180

7

5,000

1000

15

1,000

100

30

1,500

200

3,000

450

5,000

900

5,000

700MB Maximum speed + Unlimitted internet

9,000

1800

14,000

2800

20,000

4000

38,000

9 GB

50,000

15 GB

90000

20GB maximum speed + Unlimited internet

120000

30GB maximum speed + Unlimited internet

150,000

45 GB maximum speed + Unlimited internet

200,000

Unlimited internet at maximum speed

200

Free FB + WP

1

1000

Free FB + WP

7

3500

Free FB + WP

30

99

200 + Free SMS

Night package

(0h – 6h)

299

1 GB + Free SMS

499

1,5 GB + Free SMS

999

5 GB + Free SMS

1999

12 GB + Free SMS

2999

20 GB + Free SMS

3999

30 GB + Free SMS

 Kuriha bisanzwe 60Fbu/MB.

 

Ukungene bikora:

 • Kugura Umutekero: fyonda * 150 # hama uhitemwo umutekero
 • Gushiramwo Internet mw’i terefone: rungika ubutumwa n’ijambo SET kuri  850.
 • Gushiramwo Internet n’iminwe: andika izina ry’umuhora Lumitel 3G hama ahari APN uhashire Internet

Nom: Lumitel 3G

APN: internet

 • Kugira urabe umutekero usigaye Fyonda

Menya neza:

 • Umutekero wa MB ugurwa  60Fbu
 • Nta rugero ruhari mw’igurwa ry’imitekero.
 • Muronka imitekero mwipfuza yose. Iyo umu client aguze imitekero ingana ku kiringo kimwe(imisi, indwi, amezi), ama MB ariyongera, n’ikiringo cayo kingana n’umutekero wanyuma umu kiriya yaguze.Ku mitekero itandukanye, ama MB n’ikiringo cayo angana n’umutekero wa nyuma waguzwe.
 • Ubutumwa burarungikirwa umu kiriya imbere y’uko umotekero wiwe uhera kugira ng bimufashe gukoresha neza umutekero wiwe.
 • Iyi serevisi irashobora guhagarikwa canke guhindurwa mutabimenyeshejwe